กฏกติกาการเล่นกอล์ฟ กฎข้อ 34

กฏกติกาการเล่นกอล์ฟ  กฎข้อ 34

34-1 การอ้างสิทธิ์และการปรับโทษ

ก. การเล่นแบบนับหลุม
ในการเล่นแบบนับหลุม หากมีการอ้างสิทธิ์เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตามกฎข้อ 2-5 แล้ว ควรรีบตัดสินให้เร็วที่สุด เพราะอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานะของการเล่น ถ้าการอ้างสิทธิ์มิได้กระทำภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎข้อ 2-5 แล้ว จะไม่ได้รับการพิจารณา เว้นแต่มีข้อเท็จจริงที่ผู้อ้างสิทธิ์มิได้ล่วงรู้มาก่อน และผู้อ้างสิทธิ์นั้นได้รับการบอกผิดพลาด (กฎข้อ 6-2 ก. และข้อ 9) จากคู่แข่งจัน อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการพิจารณาการอ้างสิทธิ์อีก เมื่อได้ประกาศผลการเล่นเป็นทางการแล้วนอกเสียจากว่า คณะกรรมการมีความมั่นใจว่าคู่แข่งได้จงใจบอกให้ผิดพลาดไปทั้งๆที่รู้อยู่ แล้ว

ข. การเล่นแบบนับแต้ม


ห้ามยกเลิก แก้ไข หรือปรับโทษใดๆ อีกหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันแบบนับแต้มแล้ เว้นแต่จะได้กล่าวต่อไป ให้ถือว่าการแข่งขันได้สิ้นสุดลงเมื่อประกาศผลการเล่นเป็นทางการแล้ว ส่วนการแข่งขันที่ใช้การเล่นแบบนับแต้มเป็นการคัดเลือก ก่อนการเล่นแบบนับหลุมต่อไปนั้นให้ถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อผู้เล่นได้ตีลูก ในการแข่งขันครั้งแรกแบบนับหลุมไปแล้ว ให้ปรับโทษตัดสิทธิ์ได้ตลอดเวลา ถ้าผู้เข้าแข่งขัน

1. ส่งแต้มของหลุมหนึ่งใดต่ำกว่าแต้มที่ทำได้จริง (กฎข้อ 6-6 ง.) ด้วยเหตุอื่นใด แต่มิใช่เป็นการไม่รวมแต้มปรับโทษ ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดการละเมิดกฎขึ้นแล้ว หรือ
2. ส่งมอบบัตรจดแต้ม ซึ่งบันทึกแต้มต่อที่รู้ว่าสูงกว่าแต้มต่อที่ถูกต้องของตน ซึ่งส่งผลให้ได้รับการต่อมากขึ้น (กฎข้อ 6-2 ข.)

34-2 การตัดสินของผู้ตัดสิน

ให้ถือว่าคำตัดสินของผู้ตัดสินที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นที่สิ้นสุด

34-3 การตัดสินของคณะกรรมการ

ในกรณีที่ไม่มีผู้ตัดสิน ให้ผู้เล่นเสนอข้อขัดแย้งไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด ถ้าคณะกรรมการไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดได้ ให้จัดส่งข้อขัดแย้งนั้นไปยังคณะกรรมการกฎข้อบังคับ ของสโมสรรอยัลและเอนเชียนแห่งเซนต์อันครูส์ เพื่อพิจารณาตัดสิน และให้ถือว่าคำตัดสินนั้นเป็นที่สิ้นสุด

ถ้ามีเรื่องใดสงสัยหรือขัดแย้ง ยังไม่เคยมีการวินิจฉัยจากคณะกรรมการกฎข้อบังคับฯ ผู้เล่นมีสิทธิ์ที่จะส่งเรื่องทั้งหมดผ่าน

เลขานุการของสโมสรไปยังคณะกรรมการข้อบังคับฯ เพื่อขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องของคำตัดสินที่มีไปแล้ว คำตอบในเรื่องนี้จะส่งกลับมาที่เลขานุการของสโมสรที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกฎข้อบังคับฯ จะไม่ได้รับวินิจฉัยใดๆ ที่เกี่ยวกับการเล่นที่มิได้ดำเนินตามกฎข้อบังคับของกอล์ฟ